Nouns, Adjectives and Pronouns

Nouns

Strong Declensions

Singular Masculine a-  Neuter a-    Feminine o-

Nom. - - -u Acc. - - -e Gen. -es -es -e Dat. -e -e -e
Plural
Nom. -as -u -a Acc. -as -u -a Gen. -a -a -a Dat. -um -um -um

Weak Declension

     Singular               Plural
     Masculine  Feminine   Neuter   All Genders

Nom. -a -e -e -an Acc. -an -an -e -an Gen. -an -an -an -ena Dat. -an -an -an -um

Adjectives

Strong Declensions

Singular Masculine a-  Neuter a-    Feminine o-

Nom. - - -u Acc. -ne - -e Gen. -es -es -re Dat. -um -um -re
Plural
Nom. -e -u -a Acc. -e -u -a Gen. -ra -ra -ra Dat. -um -um -um

Weak Declension

     Singular               Plural
     Masculine  Feminine   Neuter   All Genders

Nom. -a -e -e -an Acc. -an -an -e -an Gen. -an -an -an -ra, -ena Dat. -an -an -an -um

Pronouns

The demonstrative pronoun se serves as a definite article (Modern English the). Its forms are:

     Singular                   Plural
     Masculine   Feminine    Neuter     All Genders

Nom. sē sēo, sīo þæt þā Acc. þone þā þæt þā Gen. þæs þǽre þæs þāra, þǽra Dat. þǽm þǽre þǽm, þām þǽm, þām Inst. þŷ, þon þǽre þŷ, þon þǽm

Another pronoun þes "this" has the forms:

     Singular                   Plural
     Masculine   Feminine    Neuter     All Genders

Nom. þes þēos þis þās Acc. þisne þās þis þās Gen. þisses þisse, þisre þisses þissa, þisra Dat. þissum þisse þissum þissum Inst. þŷ þŷs

The personal pronouns:

Singular
     First Person  Second Person Third Person
                    Masc.  Fem.   Neuter

Nom. ic þū hē hēo hit Acc. mē þē hine hī hit Gen. mīn þīn his hire his Dat. mē þē him hire him
Dual
Nom. wit git - - - Acc. unc inc - - - Gen. uncer incer - - - Dat. unc inc - - -
Plural All Genders
Nom. wē gē hī Acc. ūs ēow hī Gen. ūre ēower hire, heora Dat. ūs ēow him

Hwā is the interrogative "who?" or "what?". It can also be used as the indefinite "anyone, someone". Its forms are:

     Masc. & Fem.  Neuter

Nom. hwā hwæt Acc. hwone hwæt Gen. hwæs hwæs Dat. hwǽm, hwām hwǽm, hwām Inst. hwŷ hwŷ

Tony Jebson <jebbo@texas.net> 9th May 2001